background

Wetgeving en ethiek

Apen inzetten voor biomedisch onderzoek mag alleen als er geen alternatieven zijn. BPRC handelt daarbij volgens de Nederlandse Wet op dierproeven (Wod) en volgens de meest hoogstaande ethische normen.

Maak hieronder uw keuze
 • Wet op dierproeven

  Wet op dierproeven

  Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is primair verantwoordelijk voor dierproeven en de bijbehorende wetgeving. Op 18 december 2014 is de herziene Wet op dierproeven (Wod) in werking getreden. Met deze nieuwe wet is de Europese Richtlijn 2010/63/EU in de Nederlandse wetgeving geïmplementeerd. Met als gevolg onder meer dat er twee nieuwe organen zijn opgericht: de Centrale Commissie Dierproeven (CCD) en het Nationaal Comité advies dierproevenbeleid (NCad).

  De CCD heeft de bevoegdheid om vergunningen voor dierproeven te verlenen en vraagt hiervoor advies aan de Dierexperimentencommissie (DEC). Het NCad is in het leven geroepen om advies te geven over de 3V's: vervanging, vermindering en verfijning. Kijk voor meer informatie over de nieuwe Wet op de dierproeven op de website van de Stichting Informatie Dierproeven.

   

  TO TOP ^ << HOME

   

 • Dierexperimentencommissie

  Dierexperimentencommissie (DEC)

  De leden van de DEC moeten uiteraard onafhankelijk zijn van het onderzoeksinstituut. Alleen zo kan de DEC met grote zorgvuldigheid de volgende drie criteria beoordelen:

   

  • 1. de wetenschappelijke waarde van het onderzoek,
  • 2. het belang dat het onderzoek heeft voor de mens,
  • 3. de ethische rechtvaardiging van het gebruik van dieren.

   

  In de praktijk betekent dit dat de DEC de belangen van het onderzoek afweegt tegen de belangen van het dier. Als het belang van een onderzoek niet opweegt tegen het ongerief dat het onderzoek bij de dieren zal veroorzaken, wijst de DEC het onderzoek af, zelfs wanneer de wetenschappelijke kwaliteit hoog is.

  De DEC-BPRC is erkend door de Centrale Commissie Dierproeven (CCD) en bestaat uit zeven leden, waarvan twee interne leden en vijf onafhankelijke leden (inclusief de voorzitter) die niet in dienst zijn bij BPRC. In de Wet op Dierproeven staat duidelijk omschreven aan welke eisen de leden moeten voldoen om deel uit te kunnen maken van deze belangrijke commissie.

   

  TO TOP ^ << HOME

   

 • Instantie voor Dierenwelzijn

  Instantie voor Dierenwelzijn (IvD)

  De wet stelt verplicht dat elke instelling een instantie voor dierenwelzijn (IvD) instelt. De IvD-BPRC bestaat uit 5 mensen vanuit verschillende disciplines, waaronder dierenwelzijn, veterinaire zorg en wetenschap.

  De missie van de IvD-BPRC is het waarborgen van een optimaal welzijn van de proefdieren en het correct uitvoeren van de studies. Op basis van de principes van de 3V's (Vervanging, Vermindering en Verfijning) en in lijn met de actuele wetgeving.

  De IvD controleert de gedetailleerde informatie, verstrekt door de personen die het onderzoek gaan uitvoeren. De IvD beoordeelt voorgestelde wijzigingen van het protocol nadat het is goedgekeurd. In de loop van een onderzoek kan namelijk nieuwe informatie beschikbaar komen, die mogelijk

   

  • 1. leidt tot betere wetenschappelijke resultaten en/of
  • 2. het welzijn van de dieren in het onderzoek bevorderen.

   

  Ook bestaat de mogelijkheid dat er onverwachte problemen optreden, waardoor de plannen moeten worden gewijzigd.

   

  TO TOP ^ << HOME

   

 • AAALAC

  AAALAC-accreditatie

  BPRC is een wetenschappelijk instituut met AAALAC-accreditatie. Dat betekent dat wij niet alleen voldoen aan de minimale vereiste wettelijke standaarden, maar geheel vrijwillig een stap verder gaan bij het creëren van de meest optimale omstandigheden voor dierenwelzijn.  

  AAALAC (Association for Assessment and Accreditation of Laboratory Animal Care) International is een organisatie zonder winstoogmerk, die de brug slaat tussen wetenschappelijke vooruitgang en dierenwelzijn. AAALAC vindt dierstudies voor wetenschappelijk onderzoek alleen acceptabel als er geen alternatieven zijn en onder de voorwaarde dat de studies op een ethische en humane wijze worden uitgevoerd. Het streven van AAALAC is dat wetenschappelijke instituten zich vrijwillig laten beoordelen op de manier waarop zij omgaan met de dieren die zij inzetten voor wetenschappelijke studie. Deze beoordeling is dus niet verplicht, maar inmiddels zijn er AAALAC-geaccrediteerde instituten in ruim 36 landen.

  www.aaalac.org

  bprc_aaalac_full_accr.png

   

  TO TOP ^ << HOME

   

 • CITES

  CITES

  De onderzoekers van het BPRC maken slechts gebruik van dieren die voor onderzoeksdoeleinden zijn gefokt en die bij voorkeur uit de kolonie op het BPRC afkomstig zijn. In specifieke, uitzonderlijke gevallen zetten we apen in vanuit andere erkende fokcentra. Het importeren en exporteren van apen en materialen van apen is gebonden aan strenge regels en valt onder de CITES-overeenkomst voor de bescherming van uitheemse diersoorten, die door Nederland is ondertekend.

   

  TO TOP ^ << HOME

   

 • Milieubeleid

  Milieubeleid

  We streven naar een veilige en gezonde werkomgeving waarbij het milieu zo min mogelijk wordt belast, binnen de randvoorwaarden van een gezonde bedrijfsvoering. We zullen voldoen aan geldende wetgeving op Arbo- en milieugebied en aan andere verplichtingen die voor ons gelden of die we onszelf stellen.

  We streven naar een Arbo- en Milieubeleid dat aansluit bij het totale organisatiebeleid. Het Arbo- en Milieubeleid zal binnen BPRC op basis van gelijkwaardigheid worden afgewogen met, en afgestemd op, het overige beleid (o.a. financieel, wetenschappelijk en personeelsbeleid).

  ln het Arbo- en Milieujaarplan worden meetbare doelstellingen voor hetzelfde jaar geformuleerd en vertaald in een Plan van Aanpak. Het Plan van Aanpak wordt geaccordeerd door de directie en ter instemming voorgelegd aan de Ondernemingsraad (OR).

  Planning, uitvoering, controle en bijstelling van het Arbo- en Milieubeleid vinden plaats volgens gangbare methodieken, we streven naar een continue verbetering van de arbo- en milieuaspecten.

  Belangrijke arbo- en milieu-aspecten zijn:
  • Microbiologische veiligheid; voorkomen van besmett¡ng van medewerkers.
  • Beschermen van het milieu tegen het vrijkomen van biologische agentia (incl. GGO).
  • Beperken van het gebruik van gevaarlijke stoffen.
  • Efficiënt gebruik van energie en water.

   

  We beschouwen de volgende punten als integraal onderdeel van onze bedrijfsvoering:
  • Het zorgen voor continue aandacht voor het vergroten van veiligheids- en milieubewustzijn en voorlichting aan alle medewerkers en gasten.
  • Het aanwijzen van medewerkers die verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van Arbo- en Milieutaken.
  • Het informeren van medewerkers en omgeving omtrent de kwaliteit.
  • Het zorgen voor een juiste inrichting en gebruik van installaties en apparatuur.
  • Het signaleren, registreren en adequaat afhandelen van Arbo- en Milieuklachten.
  • Het zorgen voor jaarlijkse interne audits.

   

  We realisteren ons dat betrokkenheid van alle medewerkers essentieel is voor een goed functionerend Arbo- en Milieubeleid. Alle medewerkers krijgen ruimte om mee te denken over knelpunten en oplossingen, Ook krijgen alle medewerkers gelegenheid voor de uitvoering van activiteiten en taken die nodig zijn om de Arbo- en Milieudoelstellingen te halen.

  Leidinggevenden zijn verantwoordelijk voor de naleving van het door de directie vastgestelde Arbo- en Milieubeleid binnen hun eigen eenheid. De voorbereiding en uitvoering van het Arbo- en Milieubeleid zullen onderwerp van overleg zijn in zowel het vertegenwoordigend overleg als in het reguliere werkoverleg binnen alle afdelingen en secties.

  Medewerkers van BPRC zijn medeverantwoordelijk voor de uitvoering van het Arbo- en Milieubeleid. Van medewerkers verwachten we dat zij zich houden aan procedures en instructies die zijn opgesteld in het kader van het Arbo- en Milieubeleid. Ook worden zij geacht mee te werken aan het oplossen van voorkomende knelpunten.

   

  TO TOP ^ << HOME